tên tiệm:Net Hùng Linh
game: CSO
số lượng: 10
cách gởi :vitinhhungpc1990@gmail.com
Cảm ơn MOD