thử vào taskbar => properties => bỏ dấu check ở lock the taskbar.
sau đó kéo icon ra