anh em có soi nguyên 1 dãy thùng bia phía sau bàn nhậu kìa, sức uống mạnh quá