nxd người ta chế chạy trên linux . muốn nó chạy trên win server thì làm gì có .
hỏi vậy chẳng khác nào :
mình dang dùng HTC Android muốn thử làm vói iOS ai biết xin giup đỡ nhé!