Bảng này chạy rất nhanh và ổn định. Nên tắt PNP VGA sử dụng Fix Gettiing cho nhanh nhé. Đã chạy hơn 15 ngày không vấn đề gì hết.