Mình đang test thử bản này của chủ top , đả không còn màn hình xanh mở super nữa , nhưng của mình nó hay bị tình trạng đứng ở con chỏ chuột trước khi vào màn hình window , nó bị rải rác máy không cố định , phải rs máy 1 2 lần thì nó mới vào được !! mong giúp đở