Nếu vẫn bị dump thì sau khi mở băng bạn chạy file fixH81 trong thư mục startup trước khi khởi động lại nhé .