bản này sao mình đóng super bị xanh màn hình báo lỗi page fault in nonpaged area. chủ top chỉ mình khăc phục đc ko. xin cảm ơn