Đơn giản bạn giử nguyên thiết bị của Viettel,bridge vlan internet vào port 1,2,3 để đưa vào mikrotik quay PPPOE ( tag VLAN chắc là 35) , port 4 thì giữ nguyên để chạy iptv


Làm như mô hình dưới, không tác động gì đến vlan iptv . Mô hình bên dưới mình lấy trên internet với thiết bị là pfsense quay PPPoE , nếu mikrotik cũng vậy.