giờ đâu thiếu phần mềm upgame, nhưng nên tránh ismpro ra, mua bán lằng nhằng, support thì thôi rồi