bạc thớt show it video cho ae mở rộng tầm nhìn đi.