Dô thấy cái Links adf . Out luôn- khỏi Test :(
PS: có spam links cũng phải cho ít thông tin, hình ảnh. Hay tính Biến 500 Ae hqn thành con Heo, vừa dính quảng cáo khó chịu, vừa ăn luôn Spy, Wom,...