chỗ cái chân 12 pin đó có chữ SN . sau chữ SN là năm sản xuất