Bác nào chưa đăng ký auto pay thì đăng ký luôn đi kìa. Tiện vô cùng á