PDA

View Full Version : Tự Động Tắt Mạng Vào Giờ Định Sẵn Trên Mikrotikvongabau
07-09-2014, 09:49 AM
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward disabled=yes in-interface=Lan out-interface=\ VNPT time=22h00m-22h30m,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat


- VNPT là card wan
- time là tắt mạng từ 22h đến 22h30 (sau 22h30 có mạng lại)