PDA

View Full Version : Hướng dẫn load blancing mikrotik 2 WAN(PPPoE) to 1 LANpkhdsth
17-05-2015, 10:12 AM
nguồn ([Only registered and activated users can see links]) copy dán vào chạy :D.
Script : 2 WAN(PPPoE) to 1 LAN
#|/ip address
/ip address add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether5 comment="default configuration"

#|/ip firewall mangle
/ip firewall mangle add chain=input in-interface=pppoe-out1 action=mark-connection new-connection-mark=ether1_conn
/ip firewall mangle add chain=input in-interface=pppoe-out2 action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn

/ip firewall mangle add chain=output connection-mark=ether1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether1
/ip firewall mangle add chain=output connection-mark=ether2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2

/ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether5 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=ether1_conn passthrough=yes
/ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether5 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes
/ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=ether1_conn in-interface=ether5 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether1
/ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=ether2_conn in-interface=ether5 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2


#|/ip route
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-mark=to_ether1 check-gateway=ping
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 routing-mark=to_ether2 check-gateway=ping

/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 distance=1 check-gateway=ping
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 distance=2 check-gateway=ping

#|/ip firewall nat
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 action=masquerade
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=pppoe-out2 action=masquerade

#| DHCP server is on switch, with address pool 192.168.0.100-192.168.0.200
/ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.0.100-192.168.0.200
/ip dhcp-server add name=default address-pool=default-dhcp interface=ether5 disabled=no
/ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 dns-server=192.168.0.1 comment="default configuration"

#| DNS
/ip dns set allow-remote-requests=yes
/ip dns static add name=router address=192.168.0.1

#| Now Configure DNS server so users can resolve hostnames,
#| Ex.cache-size=5000KiB
#| DNS Google = 8.8.8.8,8.8.4.4
#| DNS 3BB = 110.164.252.222,110.164.252.223
/ip dns set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=5000K max-udp-packet-size=512 servers=8.8.8.8,8.8.4.4


sau khi chạy script xong chỉnh 1 chút là thành load pcc (tận dụng pc củ và lan cùi sẽ làm dc) :
+ETHER1: WAN VNPT
+ETHER2: WAN VIETTEL
+ETHER3: LOCAL

[Only registered and activated users can see links]

NetGiaBao2
16-06-2015, 10:21 AM
hay

macapong
20-06-2015, 10:59 AM
Pác cho hỏi! mình có 1LAN và 2Wan, vậy tất cả mình cho vào chung swish hả pác? rùi cấu hình theo cách trên được ko?

pkhdsth
20-06-2015, 11:08 AM
Pác cho hỏi! mình có 1LAN và 2Wan, vậy tất cả mình cho vào chung swish hả pác? rùi cấu hình theo cách trên được ko? mình đang dùng pc củ gắn thêm 2 cái lan rời để làm như hình trên, còn muốn dùng 1 lan cắm tất cả 2wan vào switch thì nhờ admin vongabau config cho :D

hetien
07-07-2015, 09:05 PM
Chỉnh 1 chút là chỉnh như thế nào? Version chỉnh 1 chút mà bác nói là 5.xx hay 6.xx?

pkhdsth
08-07-2015, 02:25 PM
Chỉnh 1 chút là chỉnh như thế nào? Version chỉnh 1 chút mà bác nói là 5.xx hay 6.xx?
không nhìn hình à winbox mikrotik 5.2.0 đó, config 1 lan thì nhờ abau config cho.

hetien
08-07-2015, 10:08 PM
Xin lỗi cái hình nhé, có thể chỉ rõ trên web để mọi người cùng học hỏi.

cupid2404
01-08-2015, 06:23 PM
Mình có con router 2 wan 10 Lan, vậy mình muốn load bonding tới 10 Lan thì sao bạn ơi?