PDA

View Full Version : Router Zeroshell  1. Cho hỏi có route nào gộp 2 line mạng 1line 25ms, 2 line 25ms = 50ms không ạ